Образователни програми

„АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Образователната програма е насочена към учениците от начален етап на обучение, а също и за 6 и 7 клас. Идеята е децата да се включат в нея още в първи клас и да продължат участието си до завършването на четвърти клас, а след това да продължат и в прогимназиален курс.

Тя е създадена с цел да привлече повече деца, които да посещават музея поне три пъти през учебната година и да участват в специални тематични занятия. Основната задача е по забавен и достъпен начин, различен от обичайната беседа, учениците да научават нови факти за живота, революционната дейност и идеите на Васил Левски, както и за неговото семейство.

Програмата за всеки клас включва по три тематични занятия, като информацията е структурирана така, че да надгражда създадените вече у децата познания за Васил Левски – от предходната тема и от предходната година. За всеки клас има отпечатана работна тетрадка, която е неотлъчна част от занятията и спомага за по-бързото и лесно усвояване на новия материал. Посредством различните рубрики – „Откривам“, „Разбирам“, „Научавам“ и „Знам и мога“, а също и чрез пъзели, кръстословици, ребуси, Quizziz тестове и други логически задачи, децата сами достигат до нови факти от живота и делото на Васил Левски.

„АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - I КЛАС

Тема 1 „Народните будители и Васил Левски”

Целта е да запознае децата с различните методи на преподаване в миналото и развитието на просветното дело в България, включително и учителстването на Левски в с. Войнягово.  Занятието е свързано и с народните будители и затова се провежда през месеците октомври и ноември.

Тема 2 „Васил Левски - Апостола на свободата”

Целта е децата да получат първоначална представа за личността на Апостола като наш национален герой и най-важните моменти от живота му. Занятието включва разказ, подходяща презентация и подреждане на тематични пъзели от децата, разделени на отбори. Всеки отбор има и задача да обясни какво е изобразено на неговия пъзел. Чрез този игрови елемент се затвърждават знанията, придобити по време на урока. Провежда се през месец февруари.

Тема 3  „От вълна до конец”

Целта е чрез запознаване с обичаите за пролетните празници Лазаровден и Цветница, с обработката на вълна и традициите в Карлово в производството на гайтани, децата да получат представа и за основния поминък на бащата на Васил Левски Иван Кунчев и цялото семейство. Занятието се провежда през пролетните месеци април и май.

АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - II КЛАС

Тема 1 „Урок в музея”

Целта е децата да се запознаят с музея като институция, с работата на екскурзоводите и правилата, които трябва да се спазват при посещение в музеи. За да могат да разберат работата на екскурзоводите и почувстват колко емоционална е тя, второкласниците участват в играта „Музеен детектив” - по фрагмент от интериора трябва да открият съответната стая от родната къща на Апостола, след което да представят пред класа нейното предназначение. Занятието се провежда през месеците октомври и ноември.

Тема 2  „Снимки и родословно дърво на Апостола“

Целта е децата да се запознаят по-подробно със семейната среда на Васил Левски и да изградят визуална представа за образа на Апостола. Включва интересен разказ за развитието на фотографията, представяне на запазените снимки на Васил Левски, изработване на родословно дърво. Занятието се провежда през месец февруари.

Тема 3  „Дякон Игнатий поема по нов път“

Целта е да се запознаят децата с младежките години на Васил Левски чрез паметните места, свързани с тях, в родния му град и да разберат предпоставките, които водят до решението му да се включи в Първата българска легия. Темата се разглежда в две занятия, провеждани през месеците април и май.

I-во занятие - Учениците, заедно с екскурзовод от музея правят обиколка в старинната част на град Карлово, като разглеждат важни места, свързани с живота на Васил Левски – къщата на Райно Попович, църквата „Света Богородица”, местността Алтън чаир, където Апостола отрязва косите си и параклиса „Всех святих болгарских”, част от Национален музей „Васил Левски”, в който се съхраняват кичури от нея.

II-ро занятие – Практическо занятие за затвърждаване на новите знания, чрез изпълнение на занимателни задачи от работните тетрадки.

АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - III КЛАС

Тема 1  „Карловските будители и Васил Левски”

Целта е да се запознаят децата с бележити карловски будители, дали принос за духовното израстване на българите. Темата се разглежда в две занятия, провеждани през месец ноември.

I-во занятие - Учениците, заедно с екскурзовод от музея посещават места в старинната част на града, свързани с карловски будители – барелефа на Евлоги и Христо Георгиеви, паметника на Иван Богоров и къщата на Райно Попович. Освен визуална представа за тези места по време на обиколката те научават и интересни факти за живота и дейността на всеки един от тях.

II-ро занятие – Практическо занятие за затвърждаване на новите знания, чрез изпълнения на занимателни задачи от работните тетрадки.

Тема 2 „Първа българска легия”

Целта е учениците да се запознаят с идеите на Георги Раковски, с дейността на Първата българска легия в Белград и включването на Васил Левски в нея. Занятието се провежда през месец февруари.

Тема 3 „Четник и за втори път легист”

Целта е да се запознаят децата с четническия период в живота на Васил Левски - участието му като знаменосец в четата на Панайот Хитов и участието му във Втората българска легия. Занятието се провежда през месеците април и май.

АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - IV КЛАС

Тема 1 „Начало на революционната дейност и Карловският комитет”

Целта е да се запознаят учениците с първите години от революционната дейност на Васил Левски и изграждането на Карловския комитет. В края на занятието учениците имат практическа задача: да открият в експозиционната зала псевдонимите на Васил Левски и да ги запишат в тетрадките си. Провежда се през месец ноември.

Тема 2  „Васил Левски – създател на Вътрешната революционна организация”- Целта на занятието е да запознае учениците с процеса на създаване на ВРО от Васил Левски като негов най-голям принос в националноосвободителното движение и да създаде първоначални знания за неговите идеи за освобождението на българите и за изграждането на самостоятелна българска държава. Провежда се през месец февруари.

Тема 3 „Моята изложба за Васил Левски” – Като самостоятелна работа учениците трябва да попълнят тест с въпроси върху темите от четиригодишния курс на обучение, а в заключително занятие в музея под формата на съзтезателна игра показват усвоените вече знания. Провежда се през месеците април и май в присъствието на родители и учители.

АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - VI КЛАС

Тема 1  „Урок в музея“

Има за цел да припомни на учениците от шести клас основни познания за музейната институция и правила при посещение в музей. Получават нова информация за професиите и  длъжностите на музейните специалисти, техните задължения, как се наричат предметите изложени в музея, как се съхраняват и защо са толкова ценни. Занятието се провежда през месец ноември.

Тема 2 „Семейството на Васил Левски“

Целта е да разшири познанията на учениците за родителите, братята и сестрите на Васил Левски и по какъв начин семейната среда повлиява при изграждането на неговата личност. Информацията добиват от работни листове, след което трябва да попълнят специална  таблица за членовете на семейството. Учениците имат задача сами да опишат личността на Васил Левски, използвайки спомени на негови съвременници, предоставени им по време на занятието. Обобщаващата задача е да открият сходствата и различията между Васил Левски и членовете на неговото семейство, използвайки попълнената вече таблица и описанието на Апостола. Занятието се провежда през месеците февруари – март.

Тема 3 „Васил Левски и Вътрешната революционна организация“

Основната цел е учениците да обогатяват своите знания за създаването на комитетската организация и нейното развитие. Преговорът на наученото се осъществява чрез видеоматериал за живота на Апостола, обхващащ периода от участието на Васил Левски в Първа българска легия до първата му обиколка из българските земи през 1868 г., след което имат задача да отговрят на зададени писмено въпроси.  Новата информация е за структурите на революционната организация и техните функции, която учениците трябва да извлекат от нейния основен документ - “Нареда на работниците за освобождението на българският народ”.  Важен акцент в занятието са причините за провала на създадената от Апостола комитетска мрежа и каква е неговата съдба. Провежда се през месец април.

АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - VII КЛАС

Тема 1  „Карлово след Левски. Подготовка за Априлското въстание“

Целта е учениците да си припомнят какви са причините за провала в революционната организация, с помощта на откъс от филм, след който трябва да отговорят на въпроси за „Арабаконашкия обир“ и последствията от него. Новите знания, които получават по време на това занятие, са свързани със съдбата на комитетската мрежа след 1872 г.  и по-конкретно с Карловския революционен комитет след смъртта на Апостола, до каква степен той се включва в подготовката и провеждането на Априлското въстание. Провежда се през месеците ноември - декември.

Тема 2 „Памет за героите“

Целта на занятието е учениците да се запознаят с паметните места в Карлово, свързани с живота на Васил Левски и местните герои, загинали за свободата на България. Децата посещават църквата „Успение Богородично“, паметника на Васил Левски и реставрираната къща на Иван Грозев. На място те трябва да опишат какво виждат, каква информация им дава конкретният паметник и какво подсказва за връзката с Васил Левски. Обиколката приключва в къщата на видния карловец и сподвижник на Апостола Иван Грозев. Там децата се запознават с неговата личност и богатата му дейност преди и след Освобождението чрез фото-документалната изложба в нея и разказа на музейния специалист. Провежда се през месеците януари - февруари.