IV клас – теми и помощни материали

АЗ УЧА В МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - IV КЛАС

Тема 1 „Начало на революционната дейност и Карловският комитет”

Целта е да се запознаят учениците с първите години от революционната дейност на Васил Левски и изграждането на Карловския комитет. В края на занятието учениците имат практическа задача: да открият в експозиционната зала псевдонимите на Васил Левски и да ги запишат в тетрадките си. Провежда се през месец ноември.

Тема 2  „Васил Левски – създател на Вътрешната революционна организация”- Целта на занятието е да запознае учениците с процеса на създаване на ВРО от Васил Левски като негов най-голям принос в националноосвободителното движение и да създаде първоначални знания за неговите идеи за освобождението на българите и за изграждането на самостоятелна българска държава. Провежда се през месец февруари.

Тема 3 „Моята изложба за Васил Левски” – Като самостоятелна работа учениците трябва да попълнят тест с въпроси върху темите от четиригодишния курс на обучение, а в заключително занятие в музея под формата на съзтезателна игра показват усвоените вече знания. Провежда се през месеците април и май в присъствието на родители и учители.