Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация.

Данни за длъжностното лице, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне

на достъп до обществена информация и исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване:

Пламена Ангелова Москова – длъжностно лице, съгл. Заповед № 118 / 20.09.2021 г. на директора на Музей „Васил Левски“

Гр. Карлово, 4300

Ул. „Ген. Карцов“ № 57

Електронна поща: v_levski_museum@mail.orbitel.bg 

Телефон: 0335 93489

Запознайте се с:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Тарифа за определяне на нормативи за разходи по предоставяне на достъп до обществена информация